O projekcie

PROJEKT „ROZWÓJ TRANSPORTU ZBIOROWEGO W OLSZTYNIE – ŁAŃCUCHY EKOMOBILNOŚCI”

Program Operacyjny: Polska Wschodnia 2014-2020
Oś priorytetowa II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa
Działanie: 2.1 Zrównoważony transport miejski
Wartość Projektu: 104 655 832,55 zł
Wkład EFRR: 86 414 368,16 zł

Głównym celem projektu jest rozwój transportu zbiorowego na terenie Olsztyna i jego obszaru funkcjonalnego.
Jego realizacja przyczyni się do:
– integracji funkcjonujących w pobliżu Dworca PKP/PKS różnych form transportu, co usprawni także połączenie Olsztyna z jego Miejskim Obszarem Funkcjonalnym,
– upłynnienienia ruchu w zatłoczonych obszarach miasta poprzez uprzywilejowanie transportu zbiorowego,
– rozwijania tzw. łańcuchów ekomobilności (integracja transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i pieszego),
– poprawy bezpieczeństwa ruchu,
– skrócenia czasu podróży komunikacją miejską,
– poprawy dostępności centrum Olsztyna dla komunikacji zbiorowej i ruchu rowerowego,
– lepszego wykorzystania przyjaznego środowisku systemu transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakup dwóch tramwajów.

W RAMACH PROJEKTU PLANOWANA JEST REALIZACJA NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS

Nowe centrum przesiadkowe, które powstanie tuż przy Dworcu PKP/PKS, na niewielkim obszarze, będzie kumulowało różne środki transportu m.in. takie jak kolej, transport autobusowy, komunikację miejską, tramwaje, rowery, samochody osobowe i taksówki. Zintegrowanie różnych systemów transportowych przyczyni się do skrócenia czasu potrzebnego na przesiadanie się pomiędzy tymi środkami transportu oraz usprawnienia obsługi pasażerów.
Inwestycja obejmie także sąsiadujące z dworcami fragmenty ulic Partyzantów, Lubelskiej oraz Przemysłowej, a także  ul. Partyzantów od pl. Bema do pl. Konstytucji 3 Maja.
Projekt przewiduje:
– budowę peronów postojowych i przystankowych dla pojazdów komunikacji miejskiej obsługujących ok. 15 linii autobusowych kursujących wokół Dworca Głównego,
– przebudowę układu drogowego placu Konstytucji 3 Maja,
– budowę ok. 50 m toru na istniejącej krańcówce tramwajowej przy Dworcu Głównym,
– budowę ciągów pieszych komunikujących poszczególne przystanki,
– budowę miejsc postojowych – parkingu wraz z zapleczem dla autobusów i busów.

Przebudowa i budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna – przebudowa ul. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba

Głównym założeniem tego zadania jest przebudowa ulicy Pieniężnego, która będzie mieć podobny przebieg do obecnego. W każdym z kierunków ruchu będzie po jednym pasie, a dodatkowo w stronę al. Piłsudskiego ma być poprowadzony buspas. Na Łynie, w miejscu starego, powstanie nowy most św. Jakuba. Będzie on wyniesiony na wysokość około 80 cm ponad poziom istniejącego obiektu, co umożliwi zaprojektowanie traktu pieszo-rowerowego pod mostem, który połączy park Centralny z  Parkiem Podzamcze. W centrum Olsztyna zostaną przebudowane także ulice Szrajbera i ul. Staszica oraz skrzyżowanie ulicy Pieniężnego z ulicą Knosały. Projekt obejmuje także budowę murów oporowych oraz wzmocnienie skarp, budowę przystanków komunikacji publicznej, przebudowę infrastruktury podziemnej oraz zagospodarowanie zieleni.

Roboty budowlane prowadzone są przez firmę SKANSKA S.A. na podstawie umowy nr JRP.V.272.6.2017 z dnia 12.04.2017r.
Wartość Kontraktu na roboty wynosi: 16 695 914, 38 zł brutto
Przewidywany termin zakończenia: 28.03.2018r

Przebudowa i budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna- budowa ul. Partyzantów

Przebudowa ul. Partyzantów została podzielona na dwie części: pierwsza – od skrzyżowania z ul. 1 Maja do ronda Bema, druga – od ronda Bema w kierunku dworca PKP/PKS z węzłem przesiadkowym oraz fragmentami sąsiednich ulic Lubelską i Przemysłową. Jezdnia Partyzantów ma mieć po dwa pasy ruchu w każdym kierunku bez wyspy dzielącej, wydzielone pasy dla autobusów oraz bezzatokowe przystanki dla autobusów. W ramach zadania powstaną obustronne chodniki, jednostronna ścieżka rowerowa oraz miejsca parkingowe. Uporządkowana zostanie również zieleń, zamontowane zostanie oświetlenie oraz  urządzenia ITS. Projekt zakłada również przebudowę sieci podziemnych.

Zakup taboru tramwajowego

W ramach realizacji inwestycji planowany jest zakup 2 tramwajów. Tramwaje powinny być niskopodłogowe, dwukierunkowe, napędzane silnikami prądu przemiennego ze sterowaniem elektronicznym oraz wyposażone w urządzenia klimatyzacyjne dla części pasażerskiej i dla kabiny motorniczego. Tramwaj powinien być zbudowany w taki sposób, aby charakteryzował się rozwiązaniami technicznymi gwarantującymi bezpieczeństwo dla pasażerów, motorniczego i użytkowników drogi; dużą niezawodnością eksploatacyjną oraz ograniczeniem czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy motorniczego.

Rozbudowa systemu ITS

W ramach realizacji tego zadania planuje się:
– rozbudowę podsystemu sterowania ruchem ulicznym wraz z priorytetem dla pojazdów transportu publicznego
– rozbudowę podsystemu monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniach objętych systemem sterowania ruchem
– rozbudowę podsystemu informacji pasażerskiej na przystankach i w pojazdach wraz z rozbudową systemu monitoringu
– rozbudowę systemu Olsztyńskiej Karty Miejskiej o stanowiska personalizacji i doładowania kart
– rozbudowę dwupasmowej (2G+5G) sieci WiFi Mesh.